سوالات متداول

چرا اجاق گازهاي خريداري شده دود ميزند؟

دود اجاق گاز يك دليلش كم رسيدن هوا به گاز ورودي اجاق مي باشد تنظيم اجاق گاز شهري و استفاده گاز مصرفي مايع هست.

چرا اجاق گازهاي خريداري شده شعله كمی دارد؟

شعله كم اجاق مي تواند به چند دليل باشد ١فشار گاز كم وردي اجاق گاز ٢تنظيم اجاق ب گاز مايع اما نوع مصرفي گاز شهري هست ٣ گير كردن اجسامي در وردي اجاق گاز ومانع رسيدن گاز مفيد براي سوختن

آيا اجاق گازهاي مشعل قابليت استفاده از گازهاي مايع را دارد؟

اجاق گاز هاي مشعل دار چون گاز مصرفي بالايي دارد و فشار گاز مايع در آنها زياد هست این امكان براي اين نوع محصولات نيست که مايع شود

آيا امكان استفاده از گاز مايع وجود دارد؟

بله امكان استفاده از گاز مايع و شهري وجود دارد